07.04.2017 / by maximios / Библиотековедение / No Comments

Bzhzhkzh_tekhnik_mekhanik

ы қалпына келтіруге болады егер

A) Ғд ≥2Ғс

B) 2Ғд =Ғс

C) 0.5Ғд =Ғс

D) Ғд=Ғс

Е) Ғд ≥1.5Ғс

}=

}=

}=

1306133

}=

 

$$$002 Электрбайланыс желісі – бұл…

A) ақпарат көзінен тұтынушыға хабарды таратуды қамтамасыз ететін техникалық құрылғы жиынтығы

B) хабарды беру физикалық процесс

C) іс-әрекетті көрсету формасы

D) ақпаратты ұсыну формасы

E) дұрыс жауап жоқ

 

$$$003 Беру тракті дегеніміз

A) тұтынушылар арасында хабарды беруді қамтамасыз ететін линия және қондырғы жиынтығы

B) хабарды жеткізу

C) хабарды қалыптастыру

D) беру каналы

E) ақпарат көзінен тұтынушыға хабарды тарату

 

хабарды беруді қамтамасыз ететін линия және қондырғы жиынтығы

) беру тракт

) беру каналы

) түрлендіргіш

) беру жүйе

) дұрыс жауап жоқ

 

Электрбайланыс желісі

не шеткі қондырғылар жиынтығы

) байланыс линиялары (каналдар) коммутациялық станциялар жиынтығы

әліметтерді беретін,тарататын,түрлендіретін,еске сақтайтын,тікелей қолданатын обьект

) байланыс линиялары (каналдар) жиынтығы

) дұрыс жауап жоқ

 

құрамы

қосып — айыру рычагы, нөмiртергiш

) микрофон, телефон

) трансформатор, шақыру және сөйлесу құралдары

) микрофон, телефон, трансформатор

) дұрыс жауап жоқ

 

Телефон трактісімен берілген хабардың сапасы

) дыбыстың күштiлiгi, анықтығы, табиғилығы

) қорғаныш интервал

) линиялық сигнал

) серия аралық интервал

E) табиғилығы

 

Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы

) станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

) адрестік информацияны қабылдау үшін

) сөйлесу құралдарын қосу үшін

) кедергіні үйлестіру үшін

) дұрыс жауап жоқ

 

Телефон аппаратында қандай схема жергілікті эффектіні жоюға қолданылады

) компенсация-көпірлік

) көпірлік

) компенсациалық

) дифференциалды

) дұрыс жауап жоқ

 

Телефонмен хабарды беру спектр жиілігі

) 0,3 – 3,4 кГц

) 0,3-1,2 кГц

) 80- 1200 кГц

) 0,3 – 3,8 кГц

) дұрыс жауап жоқ

 

Станцияға қажетті абонентің нөмірі жайлы адресті информация беретін

телефон аппараттың құрлы

) нөмiртергiш

) микрофон

) қоңырау

) телефон

) дұрыс жауап жоқ

 

Жергiлiктi эффект дегенiмiз-

) абонент өзiнiң дауысын өзі есту

) бөгеулердiң болуы

) дыбыстың күштiлiгi

) телефонда шерту дыбыстарын есту

) дұрыс жауап жоқ

 

шеткi абоненттiк қондырғысы

) телефон аппараты

) микрофон

) нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

) абоненттiк линия

) дұрыс жауап жоқ

 

Электронды телефон аппаратында сигналды қабылдау құрылғысы

тональды шақыру (ТВУ)

) қосып-айыру

) нөміртергіш

) микрофон

) дұрыс жауап жоқ

 

Телефон аппаратында фриттер қандай элементтерден тұрады?

) диод Д1, Д2

) конденсатор С1, С2

) резисторR1,R2

) микрофон және телефон

) дұрыс жауап жоқ

 

линияларының түрлері

) АЛ,СЛ,ЗЛ,ЗСЛ,СЛМ

) ИКСЛ,СЛМ,ВКСЛМ

) ЗСЛ,АЛ,ИЛ

) ВЛ,СЛ,АЛ

) дұрыс жауап жоқ

 

Территориялық көлемі бойынша коммутациялық жүйелердің жіктелуі

) қалааралық,қалалық,ауылдық,мекемелік

) шеткі,транзиті

) орталық,торпаты

) кіші, орташа, үлкен сыйымдылықты

) дұрыс жауап жоқ

 

жіктелуі

хабар коммутация

) қалааралық, қалалық, ауылдық

) аймақтық, жергілікті

) телефон, телеграф

) дұрыс жауап жоқ

 

Қысқа бөліктерге бөлінетін ұзын хабар

) пакет

) ақпарат

телеграмма

хат

) дұрыс жауап жоқ

 

Абоненттік линия блогының қызметі

) абоненттік линияны жүйеге қосады

) кіріс линияны шығыс линияға қосады

) акустикалық сигналды қалыптастырады

) абоненттік линияны жалғағыш линияға қосады

) дұрыс жауап жоқ

 

Коммутация дегеніміз

) электрлік тізбектердің қосылу түрлері (қосылу, ажыратылу, қосып- айырылуы)

электрлік тізбек тұйықталуы

электрлік тізбек ажыратылуы

) абоненттік линияны қосу

) дұрыс жауап жоқ

 

Электрлік тізбектердің кез келген қосып- айыру түрлері

) коммутация

) синхронизация

) басқару

) басқару элемент

) дұрыс жауап жоқ

 

қолданылады

) коммутация процесін ұймдастыру үшін

) комплектіні қосу үшін

) генератор қондырғысы

) электронды станцияда қолданылады

) дұрыс жауап жоқ

 

тация өрісі дегеніміз

) кіріс линияны шығыс линиямен коммутациялайтын жүйе

) абоненттік линия қондырғысы

) жалғағыш линия қондырғысы

) басқару қондырғысы

) дұрыс жауап жоқ

 

$$$025 Басқару жүйе (СУ) функциясы

) жалғастыру процесін басқару үшін логикалық функцияны орындайды

) акустикалық сигналдарды қалыптастыруды іске асырады

) кіріс линияны шығыс линиямен коммутациялайтын жүйе.

) абоненттік линияны жүйеге қосу

) дұрыс жауап жоқ

 

Хабарды беру әдістері

виртуальді және датаграмма

) тікелей жалғау

байланыс

) тізбектей байланыс

) дұрыс жауап жоқ

 

Коммутация жүйенің негізгі бөлігі

) коммутациялық өріс

) әртүрлі блоктар

) генератор қондырғы

) реле

) дұрыс жауап жоқ

 

Жалғастыру процесі кезінде берілетін сигнал түрлері

) линиялық,басқару және акустикалық

) басқару, интервалсыз пакет

) акустикалық, станция жауабы

) бостау және ажырату

акустикалық

 

?

) 7

) 5

) 3

) 4

 

дегі желілік қызмет деңгейлері

, каналдық, физикалық

, көрсетілім

байланыс

, транспортық

жауап жоқ

 

жүйе

хаттама

өзарабайланыс

физикалық

жауап жоқ

 

Қалалық телефон желісінің ең қарапайым әдісі

аудандастырылмаған

УВС-пен

УИС-пен

торапсыз

жауап жоқ

 

Аудандастырылмаған желінің нөмірленуі

5 мәнді

) 6 -7 мәнді

) 2 мәнді

) 3 мәнді

жауап жоқ

 

Бірінші реттік желінің бөлінуі

, ішкізоналық және жергілікті

, ауылдық, аудандық

және магистралды

, телеграфты, бейне телеграфты

жауап жоқ

 

Аудандастырылмаған желінің максималды сыйымдылығы

) 80 000 номер

номер

номер

номер

номер

 

Жеті мәнді нөмірде қолданылатын байланыс торабы

) УИС

) РАТС

) УВС

) УАК арқылы

жауап жоқ

 

желі аудандастырылмаған желі болып саналады

қарапайым

реттік

магистралды

жауап жоқ

 

сыйымдылығы

) 800 000 номер

) 500 000 номер

) 600 000 номер

00 000 номер

00 000 номер

 

Цифрлық ҚТЖ-ның байланыс принципі

әрқайсысымен» принципі бойынша ИКМ-трактымен

немесе соңғы станция арқылы

станция арқылы

модульдік принципі

жауап жоқ

 

Акустикалық сигнал түрлері

) ОС, КПВ, ЗЗ

) Нөмір теру

) ОС, КПВ

) ОС, ЗЗ

жауап жоқ

 

алмасу үшін қолданылатын жүйе

сигнализация жүйесі

 

азайту үшін қолданылады

концентратор

станция

принцип

станция

жауап жоқ

 

Ауылдық телефон желісінің құрылу әдістері

, радиалды-торап, аралас

әрқайсысымен», радиалды

байланыс

жауап жоқ

 

Ауылдық телефон желісіндегі тораптық станцияның қызметі

станциядан жүктемені таратады және ЦС қосылады

қосу үшін

) ОС пен байланысу үшін

тарату

жауап жоқ

 

қолданылатын нөмірлеу әдісі

, жабық

-торапты

торапты

аралас

жауап жоқ

 

Ішкізоналық жүйенің құрылымы

) ҚТЖ, АТЖ және қалааралық жүйе

) АТЖ және ҚТЖ

) ЕАСС және ОАКТС

) УИС және УВС

жауап жоқ

 

Біртекті телекоммуникация желісінде қанша деңгей бар

) 3

) 4

) 2

) 5

 

болады

реттік

магистралды

ауылдық

жауап жоқ

 

(ЕСТ РК) бұл

желі

желі

) ҚР зоналық желі

жауап жоқ

 

тін цифрлық желі (ЦСИС)

абоненттік линия мен цифрлық шеткі қондырғысы бар цифрлық желі

физикалық канал

және басқа да қызметтердің қосылуы

қызмет жоқ

жауап жоқ

 

көрсететін цифрлық желінің (ЦСИС ) бір ерекшелігі

— келген коммутация түрімен қамтамасыз ету

функционалдық блок

беру

беру

жауап жоқ

 

изикалық құрылғы

NT)

канал

сигналдық канал

қосылыс

жауап жоқ

 

жылдамдықпен беріледі

64 кбит/с

68 бит/с

60 Мбит/с

64 Гбит/с

жауап жоқ

 

қанша ?

16 кбит/с

12 бит/с

8 Гбит/с

16 Мбит/с

жауап жоқ

 

қызметі

) Желі және тұтынушының қондырғылары арасындағы «диалог» үшін қызмет етеді

реттік мүмкіндік үшін

) АЛ байланыс үшін

жауап жоқ

 

ы

) BRA – (Basic Rate Access) базалық мүмкіндік

) PRA – (Primary Rate Access) бірінші реттік мүмкіндік

) АЛ байланыс үшін

мүмкіндік

жауап жоқ

 

мдығы қандай мүмкіндікте болады

(BRA)

(PRA)

) АЛ байланыс үшін

мүмкіндік

жауап жоқ

 

D жылдамдығы қандай мүмкіндікте болады?

(PRA)

(BRA)

) АЛ байланыс үшін

мүмкіндік

жауап жоқ

 

ИЖ)…

архитектуралы телекоммуникациялық желі

көрсету және желі функциясын басқару

еңгізу архитектурасы

және цифрлық желі архитектурасы

жауап жоқ

 

бұл желі

тораптар арасындағы және аудан орталықтарын байланыстыратын желі

тораптар арасындағы байланыс

орталықтарын байланыстырады

байланыс

жауап жоқ

 

Халықаралық желі — бұл …

мемлектермен байланыстыратын желі

орталықтарын байланыстыратын желі

тораптарды байланыстыратын желі

орталық тораптары байланысы

жауап жоқ

 

байланыс желісі…..

немесе бірнеше аймақтарды өзара байланыстыратын желі.

орталықтарындағы байланыс

орталықтарындағы байланыс

мемлектермен байланыстыратын желі

жауап жоқ

 

Синхронизация түрлері

, топтық, циклдық.

, топтық

, сатылы

, циклдық

жауап жоқ

 

Синхронизация – бұл….

немесе оданда көп процесс арасындағы байланыс

процесс арасындағы электрлік қатынас

жауап жоқ

 

Синхронизация сигналының жиілігі

) 2048 кГц

) 248 кГц

) 1048 Гц

МГц

МГц

 

Телекоммуникация саласында белгілі стандарттау ұйымы

электрбайланыс ұйымы (МСЭ)

бойынша стандарттау секторы

секторы

дамуы

жауап жоқ

 

Телефон желісіндегі сигнализация түрлері

, ішкістанциялық,станцияаралық

, абоненттік

абоненттік

) ОКС№7, ОКС№6

жауап жоқ

 

Абоненттік сигнализация – бұл….

құрылғы мен коммутациялық жүйе бөлігіндегі сигнализация

жүйесінің ішкі блок арасындағы сигнализация

коммутация жүйесіндегі сигнализация

мен станция қондырғылар бөліміндегі сигнализация

жауап жоқ

 

Ішкістанциялық сигнализация – бұл …..

жүйесінің ішкі блок арасындағы сигнализация

құрылғы мен коммутациялық жүйе бөлігіндегі сигнализация

мен станция қондырғылар бөліміндегі сигнализация

коммутация жүйесінің ішкі блок арасындағы сигнализация

жауап жоқ

 

…..

әртүрлі коммутация жүйелердің арасындағы сигнализация

жүйесінің ішкі блок арасындағы сигнализация

құрылғы мен коммутациялық жүйе бөлігіндегі сигнализация

мен станция қондырғылар бөліміндегі сигнализация

жауап жоқ

 

, ақпараттық, басқарушы

, ақпараттық

, басқарушы

, басқарушы

жауап жоқ

 

Жалғастыру процесінің этаптарын анықтайтын сигнал

линиялық

басқарушы

абоненттік

(акустикалық)

жауап жоқ

 

Шақыру бағытын анықтау үшін адрестік ақпаратты беру сигналдары

сигнал

(акустикалық)

адрестік

линиялық

жауап жоқ

 

Байланысты орнату процессі қай этапта екенін абонентке хабарлайтын сигнал түрі

(акустикалық)

линиялық

сигнал

орнату

жауап жоқ

 

Қалааралық желіде линиялық сигнализацияның түрі

екіжиілікті сигнализация

сигнализация

сигнализация

қалааралық

жауап жоқ

 

түрі (АОН пакет)

пакет» көп жиілікті

пакет»

сандық код

код

жауап жоқ

 

Ішкіаймақты және мекемелік желідегі линиялық сигнализация түрі

біржиілікті сигнализация

–сандық код

пакет» көп жиілікті

сигнализация

жауап жоқ

 

теру мүмкіндігін хабарлайды

жауабы» (ОС)

сигналы (ПВ)

сигналын қадағалау (КПВ)

орнату сигнал

жауап жоқ

 

қандай жиілікпен беріледі?

25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал

2) Гц жиілік шақыру сигналы

25) Гц жиілікті тональді сигнал

) 425Гц жиілікті үздікті тональді сигнал

жауап жоқ

 

қандай жиілікпен беріледі?

25) Гц жиілікті тональді сигнал

) 425Гц жиілікті үздікті тональді сигнал

25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал

жауап жоқ

 

қандай жиілікпен беріледі?

25) Гц жиілікті тональді сигнал

) 425Гц жиілікті үздікті тональді сигнал

25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал

жауап жоқ

 

қандай жиілікпен беріледі?

секундтық периодты 425Гц жиілікті үздікті тональді сигнал

25) Гц жиілікті тональді сигнал

25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал

жауап жоқ

 

……….

) «Станция жауабы» акустикалық сигнал

сигнал (ПВ)

қадағалау (КПВ)

емес сигнал

жауап жоқ

 

секундтық периодты 425Гц жиілікті үздікті тональді сигнал беріледі………

) «Бос емес» сигнал

жауабы» сигнал

қадағалау сигнал

сигнал

жауап жоқ

 

25) Гц жиілікті тональді сигнал беріледі………

) Шақыруды қадағалау сигнал

) «Бос емес» сигнал

» сигнал

) Шақыру сигнал

жауап жоқ

 

беріледі

сигнал(ПВ)

қадағалау сигнал(КПВ)

) «Бос емес» сигнал

жауабы» сигнал

жауап жоқ

 

адрестік ақпаратты беру үшін қандай код қолданылады ?

) «8-ден 2 » көпжиілікті код

импульстік челнок

» коды

) «5-тен 2 » коды

жауап жоқ

 

Бір каналдың кодтық тобын беру үшін бөлінген уақыт аралығы

интервал (КИ)

сөз

интервалы

беру

жауап жоқ

 

Нөлдік канал интервалының қолданылуы …

синхронизация

синхронизация

сөзді беру

интервал

жауап жоқ

 

қолданылады?

нөлдік

бірнші

екінші

сегізінші

жауап жоқ

 

17-31 каналдық интервалдың қолданылуы .

ақпаратын беру

сөзді беру

топтық беру

синхронизация

жауап жоқ

 

Тұтынушы ақпаратын беру үшін қолданылуы

17-31 каналдық интервалы

) КИ 1-16 каналдық интервалы

) КИ 17-31 каналдық интервалы

) КИ 0-15 каналдық интервалы

каналдық интервалы

 

бит

) 8 бит

) 14 бит

) 4 бит

) 32 бит

жауап жоқ

 

валымен беріледі

циклдың 16 –шы КИ

циклдың 16 КИ

циклдық КИ

жауап жоқ

 

Жоғарғыцикл құрылымы

цикл

) 1 цикл по 125 мкс

) 32 цикла по 125 мкс

) 16 циклов по 2мс

жауап жоқ

 

лесу каналына бекітіледі

) (a, b, c, d) 4 сигналдық бит

, b)2 сигналдық бит

) 3 сигналдық бит

) 1сигналдық бит

жауап жоқ

 

Беру жылдамдығы 64 Кбит/с цифрлық байланыс желісінде қолданылатын сигнализация

) ОКС№7

) ОКС№6

) ОКС№5

) ОКС№3

жауап жоқ

 

Телефон жүктемесінің мәні неге байланысты

желісінің сыйымдылығына, абонентерден түсетін шақырулар санына және жұмыс істеу уақытына байланысты

сыйымдылығына және шақыру санына

құралдарының қосылу уақытына

санына және қосылу уақытына

жауап жоқ

 

Жүктеменің өлшем бірлігі

эрланг

ампер

ватт

жауап жоқ

 

бірлігі

немесе промиллия

эрланг

/ уақыт

ватт

жауап жоқ

 

Екінші реттік желінің түрлері

) Телефонды, телеграфты, дыбысты тарату, теледидарлы

) Магистралды, ішкізоналы, жергілікті

) Қалалық және ауылдық

) Кабельді және әуелік

жауап жоқ

 

Қаларалалық нөмірдің мәнділігі

) 10

) 6

) 5

) 7

жауап жоқ

 

Станция жұмыс сапасын кім тексереді

инженер

электромеханик

жұмысшысы

қауіпсіздік инженер

жауап жоқ

 

Техникалық бөлмелердің жағдайы неге байланысты болады

) құрал-жабдықтардың және іс-әрекеттеріне және дұрыс орналасуына

басқару .

қызмет көрсету.

жағдайына

жауап жоқ

 

Техникалық пайдаланудың негізгі жұмысы

станцияның жоғарғы жұмыс сапасын және тиімділігін қамтамасыз ету

қызмет көрсету

телефон станцияның жабдықталуы

техникалық жөндеу

жауап жоқ

 

нуын ұйымдастырға жауапты

телефон желісінің жетекшісі

инженер

жұмысшы

қалыптастырушы

жауап жоқ

 

ың техникалық қызмет көрсету әдістері

және орталықтандырылмаған

қалыптастырушы

) бақылау-қалыптастырушы

профилактикалық

жауап жоқ

 

ыстарының орындалу орыны

пайдалану орталығы (ЦТЭ)

инженермен

қызметкері

жасау

жауап жоқ

 

леу қай мерзімде жүргізіледі

аз уақыт кезінде

көп уақыт кезінде

ЧНН кезінде

бір рет

жауап жоқ

 

Телетрафика теориясының негізін құраушы

) А. К. Эрланг.

) И. Ньютон

) А. Эйнштейн

) А. Белл

жауап жоқ

 

Кіріс абоненттік жүктеменің өлшем бірлігі

) Эрланг

) Ом

) Ампер

) Вольт

жауап жоқ

 

Тораптық аудандағы РАТС-дің өзара байланысу принципі

бір-бірімен бағынбайды

жауап жоқ

 

:

түрлендіргіш

түрлендіргіш

түрлендіргіш

түрлендіргіш

 

:

пьезоэлектрлік

жоқ

пьезоэлектрлік

 

аталады

жіберілуі

жіберілуі

түрленуі

 

?

) 256

) 512

) 1024

) 128

) 64

 

беріледі

мәндерімен

үздіксіз

үздікті

 

желісі нешеге бөлінеді?

2

4

3

1

) 5

 

ульстік жиілігі неге тен?

10 имп/с

9 имп/с

5 имп/с

) 16 имп/с

 

ПАУЗА кодын қорыту уақыты -дегеніміз ол…

импульсі

ұзақтылығы

интервал

үзілісі

ұзақтылығы

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *