07.04.2017 / by maximios / Биотехнологии / No Comments

constlegalstudies_ukr

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співробітництва

«Конституційно-правові академічні студії»

 

Редакція журналу «Конституційно-правові академічні студії» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу.

.

авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідках.

 

ДО РУКОПИСІВ

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

– стаття обов’язково повинна містити УДК;

– стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, по якій вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);

через 1,5 інтервалу, шрифт 14-го кегля;

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

– список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)

– стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 

РЕДАКЦІЙНИЙ ЗБІР

. додатково сплачується 40 грн. за кожну сторінку статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

 

редакційний збір необхідно оплатити за наступними реквізитами:

ля оплати публікації через відділення Приватбанку:

Дмитра Миколайовича

:

Транзитний рахунок 29244825509100 ПАО КБ «Приватбанк»

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Дмитра Миколайовича.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

:

1) заповнену за зразком довідку про автора;

2) статтю;

рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

4) реферат статті англійською мовою (реферат повинен обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду, місце роботи, короткий зміст статті. Мінімальний обсяг реферату – 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання)

   

   

. 75, м. Харків, 61175)

 

З питань опублікування, будь ласка, звертайтеся до редакції журналу.

26, к. 8.

(кафедра конституційного права та порівняльного

правознавства юридичного факультету УжНУ)

096 66 38 605

[email protected]

constlegalstudies.in.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *